Last edited by JoJogami
Wednesday, August 5, 2020 | History

1 edition of Adroddiad o adolygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion = found in the catalog.

Adroddiad o adolygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion =

Adroddiad o adolygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion =

A report of the joint review of social services in Ceredigion County Council.

 • 340 Want to read
 • 34 Currently reading

Published by Audit Commission in Wetherby .
Written in English

  Subjects:
 • Ceredigion ((Wales : County).). -- Council -- Auditing.,
 • Social service -- Wales -- Ceredigion -- Auditing.

 • Edition Notes

  Other titlesA report of the joint review of social services in Ceredigion County Council.
  ContributionsAudit Commission for Local Authorities in England and Wales., Wales. National Assembly.
  The Physical Object
  Pagination102, 94 p. :
  Number of Pages102
  ID Numbers
  Open LibraryOL15560676M
  ISBN 101862402949

  1. A D O LYG I A D O G Y N L LU N I A U L L E S I A N T. 1. CYFLWYNIAD. Yn yr adroddiad hwn, ceir adolygiad o Gynlluniau Llesiant yr Awdurdodau Lleol sy'n cwmpasu rhanbarth Canolbarth Cymru. o gysgu allan ac i mewn i lety a thai argyfwng priodol o ansawdd da, dros dro neu barhaol, ar y cyfle cyntaf posibl. Argymhelliad 2: Sicrhau y gall pobl sy’n cysgu allan gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt drwy fynd i’r afael â rhwystrau a chamddealltwriaethau sy’n atal hyn rhag digwydd ar hyn o bryd.

  Cyngor Sir Ceredigion Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa Aberaeron, SA46 0PA 10 Awst Annwyl Ms Morgan Adolygiad o Gartrefi Gofal: Dadansoddiad o’ch ymateb terfynol Rwy’n ysgrifennu i ddiolch i chi am roi ymateb terfynol i’m Hanghenion Gweithredu, sef ymateb yr wyf wedi cael cyfle i’w ddadansoddi bellach. rhoi gwerth ar y celfyddydau valuing the arts cyngor celfyddydau cymru adroddiad blynyddol /06 the arts council of wales annual report /

  • Huw Williams Cyngor Sir Ceredigion Mae’r model ‘gwasanaethau a gynhyrchir ar y cyd’, lle mae buddiolwyr gwasanaethau cyhoeddus yn allweddol yn y gwaith o ddylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau er mwyn gwella bwysau dirfawr ar gyllid cyhoeddus a galw cynyddol ar wasanaethau cyhoeddus oherwydd y dirwasgiad. • Cyngor Sir Gâr • Cyngor Sir Ceredigion • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda • Cyngor Sir Penfro Mae’r Datganiad yn adlewyrchu ymrwymiad strategol hirsefydlog rhwng y cyrff i ddatblygu a chyflawni gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys y rhai ar .


Share this book
You might also like
Mountaineering for beginners

Mountaineering for beginners

Lauras list

Lauras list

The Annotated Canada Labour Code, 1994 (Statutes of Canada Annotated)

The Annotated Canada Labour Code, 1994 (Statutes of Canada Annotated)

Digest and consolidated index of The District Court law reports of Hong Kong, 1953-1971

Digest and consolidated index of The District Court law reports of Hong Kong, 1953-1971

Additional observations on the invertebrates (chiefly ammonites) of the Jurassic and Cretaceous of East Greenland.

Additional observations on the invertebrates (chiefly ammonites) of the Jurassic and Cretaceous of East Greenland.

Copy testing

Copy testing

State Efforts at Health Care Cost Containment, 1986 Update

State Efforts at Health Care Cost Containment, 1986 Update

On the frontiers of physics

On the frontiers of physics

Travel and tourism analyst.

Travel and tourism analyst.

philosophy of grammar.

philosophy of grammar.

Mud racing

Mud racing

NY Statue of Liberty Postcards

NY Statue of Liberty Postcards

Freshwater fishes of the world

Freshwater fishes of the world

Rand McNally city rating guide

Rand McNally city rating guide

sea-grasses of the world

sea-grasses of the world

Adroddiad o adolygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion = Download PDF EPUB FB2

Adroddiad o adolygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion =: A report of the joint review of social services in Ceredigion County Council on. Buy Adroddiad o adolygiad ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion =: A report of the joint review of social services in Ceredigion County Council by (ISBN: ) from Amazon's Book Store.

Everyday low prices and free delivery on eligible : Unknown Binding, 1 Jan Lles a Gofal Adroddiad Cyffredinol y Gyfarwyddwr Statudol Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol Cefnogaeth yn y Cartref Chi a'ch Plentyn Cymorth i Ofalwyr Cyngor Gofal Cymru Cynllun Ardal Gorllewin Cymru Cysylltwch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Diddordeb mewn Mabwysiadau / Maethu / Seibiant Byr.

Gofal Preswyl / Nyrsio Gofalu ar ôl eich Hunan Mynd o. Adolygiad yn gweld ‘gwelliant sylweddol’ yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion: Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn sir Ceredigion wedi ‘gwella’n sylweddol’ yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl adroddiad newydd, gyda gwasanaethau ar gyfer oedolion bregus wedi’u teilwra fwy i ateb anghenion y bobl sy’n eu defnyddio.

Roedd Cyngor Sir Ceredigion yn cyfrif am 28 y cant o’r cwynion llywodraeth leol a gaewyd a gafodd eu cynnal yn /15; yn /17 roedd y ffigwr hwn yn 17 y cant. Gwelodd Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwgostyngiad sylweddol o fwy na Arolygiaeth Gofal Cymru.

[email protected] Swyddfa Llywodraeth Cymru Sarn Mynach Cyffordd Llandudno LL31 9RZ. Cyngor Sir Ceredigion Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol o gynnydd ar gyfer y flwyddyn /13 yn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion a meysydd i’w gwella yn y dyfodol Crynodeb Cytunwyd na fydd Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ceredigion yn rhannu Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

Yn hytrach, bydd meysydd. Adolygiad a Gwerthusiad Perfformiad Blynyddol Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ceredigion Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r prif feysydd cynnydd a’r meysydd i wella ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion yn arfaethedig ar gyfer /20 â chi yn y cyfarfod adolygu perfformiad blynyddol ar 9 Ebrill Crynodeb o gryfderau a meysydd i'w gwella yn unol ag egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Lles Mae gan Gyngor Sir Ceredigion dîm profiadol o uwch-reolwyr yn y gwasanaethau plant ac.

Cyngor Sir Powys Mae’r adroddiad hwn yn nodi meysydd allweddol o gynnydd ar gyfer y flwyddyn /13 yn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Powys a meysydd i’w gwella yn y dyfodol Crynodeb Er y cymerwyd rhai camau ymlaen yn y blynyddoedd diweddar, mae’r cyngor wedi.

4 Adroddiad Gwella Blynyddol – Cyngor Sir Ceredigion Yr adroddiad hwn 1 Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers i’r adroddiad diwethaf o’r fath gael ei gyhoeddi ym mis Hydref Mae’r adroddiad hwn hefyd yn cynnwys crynodeb o.

1 Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, gwnaeth yr adolygiad hwn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu. Ystyriwyd sut mae cynghorau yn ymateb i heriau cyfredol i'w gweithgarwch craffu. Mae'r rhain yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a'r ffordd y.

sylweddol o 1, Mae pencadlys Cyngor Sir Ceredigion yn nhref arfordirol Aberaeron ac mae'n cynnwys nifer o wasanaethau a busnesau lleol y mae eu hangen ar yr ardal leol. Maint ei phoblogaeth yw 1, ac mae'r ffigwr hwn yn gostwng yn raddol1. Ciliau Aeron yw'r ganolfan boblogaeth agosaf nesaf i Aberaeron os ydych yn teithio i'r dwyrain ar.

Y cyd-destun ariannol 20 Roedd Asesiad o Wariant Safonol (SSA)1 Llywodraeth Cynulliad Cymru y pen o’r boblogaeth ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion am islaw’r cyfartaledd ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru.

O fewn hyn, roedd y gydran addysg (Asesiad addysg wedi’i Seilio ar Ddangosyddion (IBA)2), yn £ miliwn. Mae hyn yn. Yn sgil adolygiad lefel uchel o'r UPC ar y Cyd yn ystodym mis Mawrthcytunodd Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn y dylai'r UPC ar y Cyd barhau am bum mlynedd bellach.

Ariennir yr UPC ar y Cyd 50/50 gan Gynghorau Gwynedd ac Ynys Mon. Cadwyd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd, gyda saith Aelod o bob.

Archwilio Cymru. Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Powys (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas âa’i waith i gynllunio gwelliant ar gyfer a, chan ystyried y rhain, daw i gasgliad o ran pa un a yw’r Archwilydd Cyffredinol o’r farn y bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i sicrhau.

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio cysylltu â chynifer o aelodau'r gymuned â phosibl ynghylch cymryd rhan mewn arolwg yn ymwneud â llety i gymunedau’r Sipsiwn a Theithwyr.

Bydd gwybodaeth a gesglir o'r arolwg yn cael ei defnyddio i ddeall faint o leiniau y gallai fod eu hangen yn awr ac yn y dyfodol yng Ngheredigion. ADRODDIAD BLYNYDDOL Adolygiad o’n Busnes. 02 Cynnwys Neges gan ein Cadeirydd a’n Prif Weithredwr 03 gan gynnwys Y Diwrnod Mawr (ar y cyd â Thai Canolbarth Cymru a Cantref), gydol y flwyddyn.

Cafodd ei sefydlu’n benodol gyda help Cyngor Sir Ceredigion, i ddarparu tai. Sefydlwyd Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Môn yn wreiddiol drwy Gytundeb Rhannu Gwasanaeth yn Yn sgil adolygiad lefel uchel o'r UPC ar y Cyd yn ystodym mis Mawrthcytunodd Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn y dylai'r UPC ar y Cyd barhau am bum mlynedd bellach.

Yn gyffredinol, canfuom fod y model gwasanaeth rheoleiddio a rennir (SRS) yn galluogi’r Cyngor i gynnal ei ddarpariaeth o wasanaethau iechyd yr amgylchedd mewn cyd-destun o leihau adnoddau a chyfrifoldebau ychwanegol a osodwyd arno gan newidiadau parhaus mewn deddfwriaeth. Mae lle i’r cyngor gryfhau ei drefniadau goruchwylio a sicrwydd annibynnol mewn perthynas â ' r SRS a.

Roedd yr arolygiad yn canolbwyntio ar y gwaith a wnaed gyda phlant dros 11 oed sy'n derbyn gofal ac unigolion sy'n gadael gofal y nodwyd eu bod yn agored i niwed a/neu'n ymddwyn mewn ffordd a allai beri risg, yn erbyn meini prawf diffiniedig.

Mae'n bwysig cydnabod, o ystyried y ffocws hwn, bod y sampl o achosion a.Cyhoeddwyd yr argymhellion hyn yn llawn yn yr adroddiad Canfod, Gwneud, Defnyddio, Rhannu - Dysgu yn y Gymru Ddigidol.

Mae aelodaeth y Cyngor yn darparu arweiniad arbenigol a strategol ar y defnydd o dechnoleg ddigidol wrth ddysgu ac addysgu yng Nghymru, ac mae aelodau’r Cyngor yn gwasanaethu yn wirfoddol.Adolygiad o Arloesi Digidol ar gyfer yr Economi a Dyfodol Gwaith yng Nghymru. Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyd-Weinidogol ar Ddull Ysgol Gyfan o Ymdrin ag Iechyd Meddwl a Llesiant.

Cynllun datblygu lleol Cyngor Sir Ceredigion: ymatebion y llywodraeth.